E-PODATKI e-urząd Kontakt Mapa serwisu

Karta legionowianina

Wniosek o wydanie "Karty legionowianina"

Aby otrzymać "Kartę legionowianina" należy:

 1. Bezbłędnie wypełnić poniższy wniosek.

 2. Wysłać go do Urzędu Miasta - kliknąć przycisk "WYŚLIJ WNIOSEK" na dole strony.

 3. Przyjść do Urzędu Miasta Legionowo do Punktu Obsługi "Karty legionowianina" z następującymi dokumentami:

  • pierwszą stroną PIT-u za rok poprzedni,

  • potwierdzeniem złożenia PIT-u (pieczęć wpływu, potwierdzenie nadania z poczty, UPO),

  • dowodem osobistym lub inny dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

  Dokumenty wymagane do wyrobienia „Karty legionowianina” dla osób uczących się (nie posiadających PIT-u za rok poprzedni):

  • pierwszą stroną PIT-u/ów za rok poprzedni obojga rodziców (rozliczających się w US w Legionowie i mieszkających na terenie gminy Legionowo),

  • potwierdzeniem złożenia PIT-u/ów (pieczęć wpływu, potwierdzenie nadania z poczty, UPO),

  • ważną legitymacją szkolną/studencką,

  • dowodem osobistym rodzica lub inny dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

  UWAGA: Dzieci/studenci nie rozliczający podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni do wyrobienia „Karty legionowianina” przychodzą min. z jednym z rodziców.

 4. Karta (po sprawdzeniu uprawnień) zostanie wydana "od ręki".

Punkt Obsługi "Karty legionowianina" czynny jest w poniedziałki w godzinach 1100 – 1800 i od wtorku do piątku w godzinach 800 – 1600.

Pytania i pomoc w wypełnieniu wniosku o uzyskanie "Karty legionowianina" można uzyskać pod numerem infolinii: 22 766 45 38 (opłata zgodnie ze stawką operatora).

Dane wnioskodawcy

/ / (d/m/r)

Adres zamieszkania wnioskodawcy:

Kod weryfikacyjny:

Captcha Odśwież

Wniosek o "Kartę legionowianina" dla uczącego się dziecka

Tak, chcę złożyć wniosek o "Kartę legionowianina" dla mojego uczącego się dziecka

Dane dziecka - Wypełnij tylko jeśli składasz wniosek o "Kartę legionowianina" dla swojego uczącego się dziecka.

/ / (d/m/r)

Adres zamieszkania dziecka:

DANE OSOBOWE DZIECKA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Prezydenta Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, w celach opisanych we wniosku.

Zgody

ZGODA I OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, ze wskazaniem Gminy Legionowo jako miejsca zamieszkania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, w celach opisanych we wniosku.

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku. W przypadku podania nieprawdziwych informacji zobowiązuję się do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość uzyskanych świadczeń.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem wydawania "Karty legionowianina" stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 177/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania "Karty legionowianina".

OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

 1. dane osobowe zawarte we wniosku, w tym dotyczące zamieszkania na terenie Gminy Legionowo i numeru PESEL (w przypadku obcokrajowców - numer NIP wraz z datą urodzenia), będą przetwarzane przez Prezydenta Miasta Legionowo w celu weryfikacji uprawnień przewidzianych w uchwałach Rady Miasta Legionowo oraz w celu wydania "Karty legionowianina". Dane osobowe zawarte we wniosku w zakresie imienia, nazwiska i numeru PESEL (w przypadku obcokrajowców - numer NIP wraz z datą urodzenia) będą przetwarzane przez Prezydenta Miasta Legionowo w celu umożliwienia identyfikacji wnioskodawcy.

 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wyrobienia "Karty legionowianina" oraz uzyskania stosownych uprawnień z tym związanych. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo. Dane osobowe mogą być przekazywane Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa w celach windykacyjnych i reklamacyjnych.

SMS LEGIONOWO

Proszę o dołączenie wyżej podanego numeru telefonu komórkowego do miejskiego systemu informacji „SMS Legionowo” oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie sms-ów z tego systemu.